Keurmerk gezonde kinderopvang | Kwaliteitskeurmerk NATUURLIJK BEWUST

Kwaliteitskeurmerk voor gezonde en groene kinderopvangorganisaties: kinderopvang, peuterspeelzaal, gastouderopvang en gastouderbureau. 


KEURMEK GEZONDE KINDEROPVANG NATUURLIJK BEWUST KWALITEISKEURMERK GEZONDE KINDEROPVANG GASTOUDEROPVANG

Keurmerk gezonde kinderopvang

Run jij vol overtuiging een dagopvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau, gastouderopvang of buitenschoolse opvang, waar je kinderen kennis laat maken met een gezonde en natuurlijke manier van leven en omgaan met elkaar, de natuur en onze aarde?

Ben je op zoek naar een beeldmerk om te laten zien wat natuurlijke en groene kinderopvang inhoudt in de praktijk. En wat de toegevoegde waarde is van bewuste keuzes maken in de kinderopvang. Voor de kinderen zelf, voor de ouders, beroepskrachten én voor de wereld waarin we leven?

Maak dan jouw  gezonde visie en kwaliteiten op het gebied van groene kinderopvang zicht- en toetsbaar met het kwaliteitskeurmerk gezonde kinderopvang ‘NATUURLIJK BEWUST’.

 

Groene kinderopvang professioneel vormgeven in jouw organisatie

In de sector kinderopvang neemt verduurzaming een prominente plek in. Steeds meer kinderopvangorganisaties profileren zich als ‘natuurlijk’, ‘groen’ en ‘bewust’. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? En hoe zorg je dat ouders direct herkennen dat jij jouw visie op ‘groene kinderopvang’ op een gezonde manier hebt doordacht en praktisch hebt vormgegeven in de dagelijkse praktijk van jouw kinderopvangorganisatie?

Met het kwaliteitskeurmerk gezonde kinderopvang ‘NATUURLIJK BEWUST’ profileer je eenvoudig, professioneel en op positieve wijze jouw concept voor ‘natuurlijke en bewuste kinderopvang’. Je laat zien dat je alle gezonde kwaliteitskenmerken voor een natuurlijke en bewuste manier van begeleiden en verzorgen van kinderen hebt geïmplementeerd én dagelijks praktiseert in jouw groene kinderopvangorganisatie.

 

Maak natuurlijke kinderopvang aantoonbaar en toetsbaar

Het kwaliteitskeurmerk is gebaseerd op 10 basispijlers, waarmee je jouw visie op natuurlijke en groene kinderopvang consequent en pragmatisch in alle lagen en aspecten van de organisatie doorvoert. Iedere basispijler is vertaald naar meerdere kwaliteitscriteria, die praktisch worden getoetst in jouw organisatie. Zo wordt de kwaliteit van jouw groene kinderopvangorganisatie aantoonbaar, meetbaar en controleerbaar. Het keurmerk zet jouw prestaties af tegen de kwaliteitscriteria. Zo ontleden we het DNA van jouw groene kinderopvang en wordt zichtbaar hoe sterk je jouw visie en focus op duurzame en natuurlijke kinderopvang, met aandacht voor bewuste keuzes, vormgeeft.

 

Wat levert een kwaliteitskeurmerk jouw organisatie op?

 • Je organisatie op professionele en positieve wijze onderscheiden in de sector

Kinderopvangorganisaties die zich profileren met het label ‘bewust, groen, duurzaam en natuurlijk’ schieten als paddenstoelen uit de grond. Wij juichen die ontwikkeling toe. Tegelijk zien we dat lang niet altijd duidelijk wordt gemaakt wat dit label in de praktijk inhoudt voor de ouders, kinderen en beroepskrachten. Wat houdt groen en natuurlijk dan in? Hoe is het vormgegeven? Hoe sluit het concreet aan bij de wens van ouders om hun kinderen bewust bij te brengen hoe je gezond en op een natuurlijke manier met de aarde, voeding, milieu, je eigen ontwikkeling en elkaar omgaat? Het keurmerk maakt zichtbaar dat jij jouw visie op natuurlijke en bewuste kinderopvang op professionele, goed doordachte wijze vormgeeft en onderhoudt.

 

 • Laat ouders helder zien waar je voor staat

Ouders willen alleen het beste voor hun kind. Steeds meer ouders kiezen bewust voor een organisatie met duurzame voornemens, die bijdragen aan een betere wereld. Met het kwaliteitskeurmerk zien ouders dat ze bij jouw groene kinderopvang aan het juiste adres zijn. Het auditrapport is open en transparant. Het geeft ouders inzicht in de normen van een gezonde opvang en laat zien dat er daadwerkelijk natuurlijk en bewust wordt gewerkt en gepresteerd. Daarnaast vinden zowel ouders als beroepskrachten het fijn om geïnspireerd en ondersteund te worden in het bewust begeleiden en opvoeden van kinderen. Jouw kinderopvangorganisatie kan daarin een inspiratiebron en voorbeeld zijn, waardoor de invloed van gezonde keuzes en bewustwording bij kinderen, ouders en beroepskrachten wordt vergroot.

 

 • Continue focus op doelen én kwaliteit

Het keurmerk ‘NATUURLIJK BEWUST’ helpt je structuur, taal en invulling geven aan jouw visie op natuurlijke en bewuste kinderopvang. De aandachtsgebieden, ook wel basispijlers genoemd, dekken alle aspecten van je organisatie. Je blijft scherp en er is ruimte om je visie voortdurend verder te ontwikkelen. Niet alleen met de focus op nu, maar ook op de langere termijn. De certificering waarborgt dat de kenmerken natuurlijk en bewust het fundament van je groene kinderopvang blijven en dat de kwaliteit daarvan meetbaar en aantoonbaar is.

 

 • Duurzame visie en ambities herkennen en erkennen

De basis van een duurzame kinderopvangorganisatie begint niet bij het verduurzamen van de organisatie, maar bij de kinderen! Door hen te leren om gezonde keuzes te maken en bewustzijn te ontwikkelen over de omgeving waarmee en waarin we leven! Door je duurzame visie en ambities te bekronen met een kwaliteitscertificering, laat je zien de aandachtsgebieden te kennen, praktiseren en onderhouden.

 

 • Een sterkere concurrentiepositie

Ouders willen het beste voor hun kind. Maar kijken ook altijd naar de kosten. Wanneer jij duurder bent dan je collega in de markt, kan er twijfel ontstaan. Met het keurmerk kun je ouders over de streep trekken. Je kunt eenvoudig laten zien en onderbouwen hoe jouw uurtarief is berekend en wat de ouders en kinderen daarvoor krijgen. Met het kwaliteitskeurmerk kun je open en transparant de meerwaarde laten zien van jouw bewuste en groene kinderopvang voor de kinderen en de ouders.

 


Meer informatie of je aanmelden voor een kwaliteitscertificering?

We beantwoorden graag al je vragen! Neem contact op


Leg een duurzaam fundament onder jouw visie

Met het kwaliteitskeurmerk ‘NATUURLIJK BEWUST’ heb je gezonde, natuurlijke en groene kinderopvang in de volle breedte van je organisatie vormgegeven. Daarmee leg je een sterk en duurzaam fundament onder jouw visie. Voor nu en de toekomst. Het fundament staat stevig op de volgende 10 gezonde basispijlers:

 

De 10 basispijlers van het kwaliteitskeurmerk gezonde kinderopvang ‘NATUURLIJK BEWUST’

 

Verplichte indicatoren

1. Een gezond en groen beleid

Het pedagogisch beleid van de kinderopvang beoogt het kind te stimuleren in een natuurlijke context met nadruk op gezonde keuzes en leefstijl, waarbij de 4 pedagogische basisdoelen uit de wet Kinderopvang aan de orde komen. Door bewuste keuzes gericht en spelenderwijs onder de aandacht te brengen, draagt de kinderopvang positief bij aan het bevorderen en aanleren van gezonde vaardigheden. De kinderopvang hanteert een duidelijk (beweeg)beleid, om gericht bewegen een onderdeel te maken van haar dagelijkse praktijk. De beroepskrachten zijn zich bewust van hun (on)gezonde voorbeeldrol. 

 

2. Een vertrouwd dagritme

De kinderopvang hanteert een dagschema met dagelijkse routines in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Doordat het kind weet wat er komen gaat, schept de leiding een (emotioneel) veilige omgeving. De kinderopvang reguleert het fysiologische- en groeiproces van het kind en draagt bij aan een gezond evenwicht, door aandacht voor bewegen, voeding en slapen.

 

3.  Natuurlijke omgangstaal

De kinderopvang heeft aandacht voor de natuurlijke ontwikkeling en ontdekkingsdrang van het kind. Ze staat voor de empathische benadering van het kind. Ze peilt de behoefte van het kind en geeft gehoor aan de signalen die het kind afgeeft. Er wordt niet gestuurd op conditionering van het gedrag wat graag wordt gezien, maar het kind wordt vrijgelaten en alleen begeleid in het ontdekken van de werkelijkheid. Ook laat de leiding de kinderen nooit lang huilen, omdat ze ervan bewust is dat het kindje op alarm slaat door te huilen. Tevens draagt de kinderopvang bij aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling en is zich bewust van gedragingen rondom intimiteit en seksueel getint gedrag.

 

4. Binnen- en buitenruimte

De kinderopvang biedt binnen en buiten uiteenlopende themagerichte activiteiten met aandacht voor alle zintuigelijke prikkels. Er is voldoende beweegruimte en ondergrond voor avontuurlijk (risicovol)spel, waarbij het kind zelfstandig kan spelen en experimenteren. Ook is er sprake van een gezonde dosis aandacht voor duurzame inrichting en speelgoed. Zowel de binnen- als buitenruimte van de groene kinderopvang zijn volledig rookvrij.

 

5. Buitenspelen

De kinderopvang onderschrijft in haar pedagogische aanpak waarom ze aanknopingspunten biedt voor buiten spelen en vertaalt deze naar een praktische invulling binnen de opvang. Ongeacht de weersomstandigheden creëren medewerkers de nodige ruimte en tijd voor het buiten spelen. De leiding gaat elke dag naar buiten voor een wandeling, zoekt een park of (natuur)speeltuin op en maakt regelmatig een uitstapje naar het bos, met aandacht voor slim in de zon spelen.

 

6. Aandacht voor groen en liefde voor dieren

Groene kinderopvang beoogt in haar pedagogische aanpak het kind te stimuleren om de buitenwereld te ontdekken met respect voor het milieu. De opvang beschikt over een natuurlijke ontdek(moes)tuin. Het samen verzorgen van de plantjes, planten van bolletjes, oogsten en eten van de eigen teelt, is een onderdeel van het aanbod. Door activiteiten aan te bieden in de (moes)tuin, geeft de opvang invulling aan factoren die het eetgedrag en de voedselkeuze van het kind positief beïnvloeden. De medewerkers maken de kinderen enthousiast en nieuwsgierig naar dieren, door regelmatig een uitstapje te maken naar een kinderboerderij. Binnen de opvang is er ruimte voor vogels, insecten, kleine zoogdieren en eventueel eigen huisdieren.

 

7. Natuurlijk creatief
De kinderopvang werkt ervaringsgericht met de natuurelementen. Ze biedt seizoensgebonden en afwisselende activiteiten aan met losse materialen van natuurlijke aard. Het kind wordt gestimuleerd in zijn eigen spel en fantasie, door aanbod aan open einde materialen. Recyclen van spullen en het creatief knutselen met ‘restproducten’ is een onderdeel van de activiteiten waarbij een groene gedachte centraal staat.

 

8. Verantwoorde voeding, verzorgings- en schoonmaakmiddelen
De kinderopvang biedt het liefst zoveel mogelijk onbewerkte, natuurlijke voeding aan. Waar geen kunstmatige stoffen, suiker of zout aan zijn toegevoegd. Bij het bereiden en bewaren van voeding hanteert de kinderopvang het gezondheidsprotocol. Medewerkers gaan veilig om met het eten van de kinderen om te voorkomen dat ze ziek worden. Deze verantwoordelijke benadering breidt ze uit naar schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten.

 

9. Verantwoord beeldschermgebruik

De kinderopvang maakt bewuste keuzes in beeldschermtijd en -inhoud. Of schakelt ze op bepaalde momenten bewust uit. De medewerkers letten op de verbinding met andere activiteiten en zijn zich ervan bewust dat het een belangrijke rol speelt: dit doet ze door digitaal en fysiek spel af te wisselen en de verbinding tussen beiden te leggen. De opvang heeft een reglement voor beeldschermgebruik en laat zich inspireren door de landelijke richtlijnen. Ze stelt een tijdslimiet in en heeft inzicht in het mediagebruik van het kind. Ook zijn medewerkers zich bewust van hun voorbeeldfunctie en eigen mediagebruik. Binnen de opvanguren is er aandacht voor een ergonomische (zit)houding en gezonde afstand tussen de ogen en het beeldscherm.

 

10. Ouderbetrokkenheid
De beroepskrachten vergroten de ouderbetrokkenheid door actief te communiceren met de ouders over het verloop van de dag, in korte informele gesprekken. Ze stuurt regelmatig foto’s en video’s op. Met contactmomenten komt haar pedagogisch beleid tot uiting door te refereren aan het dagprogramma. De leiding staat open voor wensen en gaat in op de suggesties van de ouders.

 

Optionele indicatoren

De kinderopvangorganisatie dient aan alle verplichte indicatoren te voldoen om het keurmerk te behalen. Op basis van de ‘vrij te kiezen’ optionele indicatoren wordt het niveau van de certificering bepaald. Het aantal opgenomen optionele indicatoren, bovenop de verplichte indicatoren, bepaalt uiteindelijke het kwaliteitsniveau van jouw gezonde en groene kinderopvangorganisatie.

Boost je certificering naar Gold of Platinum!

 

SCHAAL GOLD

1. Buitenslapen, ergonomisch dragen en Rapley-methode

 • Indien gewenst door de ouders, kan het kind bij de kinderopvang buiten slapen.
 • Indien gewenst door de ouders, kan het kind bij de kinderopvang gedragen worden in een draagzak.
 • Indien gewenst door de ouders, kan het kind bij de kinderopvang vast voedsel krijgen met de Rapley-methode.

 

SCHAAL PLATINUM

2. Duurzame huisvesting

De kinderopvangorganisatie heeft een begin gemaakt met maatschappelijk verantwoord ondernemen of al gevorderd in het duurzaam ondernemen door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en het gebruik te verminderen van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen. Door te werken aan het volgende duurzaamheidsthema’s: energie, water, afval, inkoop, binnenklimaat, biodiversiteit voeding, verzorging, activiteit, veiligheid, vervoer, organisatie en communicatie zijn de nodige duurzaamheidsmaatregelen op een efficiënte manier genomen.


Ben je benieuwd hoe iedere kwaliteitspijler verder is uitgewerkt in concrete kwaliteitsnormen en kwaliteitscriteria?

Stuur ons je naam en e-mailadres en je ontvangt de uitgebreide informatie per e-mail.


Werkwijze certificering kwaliteitskeurmerk in de praktijk

Met een pragmatische audit leggen we jouw kinderopvangorganisatie kritisch onder een vergrootglas. Het DNA van jouw groene kinderopvang wordt ontleed en gecontroleerd op de naleving van de gezonde kwaliteitsnormen. De certificering voor het keurmerk gezonde kinderopvang ‘NATUURLIJK BEWUST’ bestaat uit de volgende stappen. 

 

Stap 1. De aanmelding

De eerste stap is om zelf je organisatiebeleid en -aanpak te toetsen aan de indicatoren van het keurmerk. Via het aanmeldformulier maak je vervolgens kenbaar dat je de wens hebt jouw dagopvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau, gastouderopvang of buitenschoolse opvang te certificeren als ‘NATUURLIJK BEWUST’. Zodra we jouw aanmeldformulier hebben ontvangen, ontvang je van ons een bevestigingsmail met het intakeformulier en het verzoek om dit intakeformulier ingevuld naar ons te retourneren.

 

Stap 2. De kennismaking en audit

Na ontvangst van het intakeformulier en het pedagogisch beleid neemt een ‘Natuurlijk Bewust’-auditor bij jou in de regio binnen drie werkdagen telefonisch contact op. Jullie plannen een online kennismaking en een datum voor een praktische audit op jouw kinderopvanglocatie. De auditor brengt vervolgens op de afgesproken dag een bezoek aan je locatie, om vast te stellen of jouw organisatie aan alle keurmerkeisen voldoet. 

 

Stap 3. De toekenning van het keurmerk 

Blijkt uit de audit dat alle ‘NATUURLIJK BEWUST’-indicatoren bij je kinderopvangorganisatie aanwezig zijn, dan reikt de auditor het kwaliteitskeurmerk ter plekke uit. Je ontvangt zowel een certificaat als een keurmerkbord, dat je kunt bevestigen bij de ingang van je groene kinderopvang. 

 

Blijkt uit de audit dat je kinderopvang nog niet aan alle kenmerken voldoet, dan ontvang je van de auditor binnen 10 werkdagen een uitgebreide en heldere rapportage met de onderbouwing van de afwijzing en adviezen over de aanpassingen die nodig zijn om alsnog aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Je controleert of de rapportage een juiste weergave geeft van de feiten. Indien akkoord, teken je het rapport en zendt deze retour aan de auditor. De auditor neemt vervolgens contact met je op voor het maken van een nieuwe inspectie-afspraak.

 

Stap 4. De herbeoordeling na twee jaar

Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Voordat de geldigheid afloopt, vindt een herbeoordeling plaats. Daarin wordt opnieuw volledig vastgesteld of jouw kinderopvang nog aan alle eisen van het keurmerk ‘NATUURLIJK BEWUST’ voldoet. Bij een positieve beoordeling ontvang je een nieuw keurmerkcertificaat. 

 

Voorwaarden voor kwaliteitscertificering 

Als keurmerkhouder ben je gehouden aan de volgende voorwaarden:

 • Eén keer in per twee jaar vindt een herbeoordelingsaudit plaats voor het behoud van het kwaliteitskeurmerk ‘NATUURLIJK BEWUST’.
 • De keurmerkhouder gebruikt het keurmerklogo volgens de regels en voorwaarden, zoals vastgelegd in het Reglement gebruik Kwaliteitskeurmerk ‘NATUURLIJK BEWUST’ en in de certificatieovereenkomst. 
 • Wanneer het certificaat is ingetrokken, geschorst, beëindigd of nietig verklaard, is gebruik van het keurmerklogo niet langer toegestaan en moet het keurmerkcertificaat terstond na berichtgeving worden teruggezonden.